Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfRano Detinjstvo: Blago za citav zivotCollection of Early Childhood Care and Development developed by Save the Children in Kosovo04/12/201917MB
application/pdfEarly Childhood: Treasure for LifeEarly Childhood Care and Development broshures, developed by Save the Children in Kosovo04/12/201917MB
application/pdfRegional ResearchA Research looking into Roma, Ashkali and Egyptian Child Rights09/02/201716MB
application/pdfFëmijëria e Hershme: Thesar për tërë jetënPërmbledhje e broshurave në Kujdesin Zhvillimin në Fëmijëri të Hershme të zhvilluara nga Save the Children në Kosovë04/12/201914MB
application/pdfKthimi në shkollë në kohë të COVID-19Kthimi në shkollë poster23/09/202012MB
application/pdfHendeku, kurrikula dhe zbatueshmeria e sajKy raport u shkrua nga grupi monitorues i femijeve Respect Our Right (ROR) ne kuader te projektit "Qeverisja për të drejtave të fëmijës-Monitorimi i Konventes për të Drejtat e Fëmijës" projekt ky i mbeshtetur nga Save the Children. 18/03/201912MB
application/pdfGjidhenia Broshure mbi gjidhenien 05/08/20207MB
application/pdfSCS OOSC CWD Indicators Final Report Open EMIS for Inclusive Education. Final Report for Save the Children Sweden04/03/20206MB
application/pdfPako për fasilitator-Permiresimi i qasjes në KZhFH në KosovëPako udhëzuese për lehtësues04/12/20196MB
application/pdfRaport mbi Modelet e Praktikave më të miraKy raport paraqet praktikat më të mira të arritura, të cilat janë krijuar si rezultat i punës së Save the Children International në Kosovë, me përkrahje nga Fondacioni IKEA përmes Save the Children Suedisë. Përkrahja e Fondacionit IKEA është ofruar për një periudhë tri-vjeçare, nga viti 2013 deri në vitin 2015. Përkrahja është ofruar në kuadër të projektit të titulluar “Realizimi i të drejtave të fëmijëve të minoriteteve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” në 9 komuna të synuara: 9 institucione parashkollore dhe 9 shkolla fillore. Qëllimi i këtij raporti është vlerësimi i suksesit të projekteve dhe paraqitja e praktikave më të mira, të cilat janë krijuar si rezultat i projektit dhe mund të ndiqen në komunat dhe institucionet e tjera arsimore që nuk kanë qenë të synuara në kuadër e këtij projekti.19/02/20166MB
All Save the Children publications are free

Pages