Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfBrochure for Parents on Internet SafetyBroshure për prindër mbi Sigurinë në Internet06/07/2015390KB
application/pdfBrochure on Inclusive Education_EnglishBrochure on INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS English06/07/2015931KB
application/pdfBrochure: Support for better social services The following brochure outlines some basic information on the twenty-seven non-governmental organizations working in the social services sector in Kosovo that were awarded with sub-grants by the European Union Office in Kosovo. The sub-grants, the total value of which was 1.500,000 €, were provided through the “Support for better social services for the most vulnerable groups in Kosovo” project.13/09/20181MB
application/pdfBroshura "Zërat e Rinj" 2022 Kosovë‘‘Zëri ynë’’ është një hulumtim mbarëkombëtar që mbledh zërat e 1242 djemve dhe vajzave 12-16 vjeç nga Kosova duke vënë në pah mendimet e tyre për çështje të rëndësishme për ta si: pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje, arsimi, siguria, çështjet gjinore, sfidat me pandeminë, ndryshimet klimatike dhe çeshtjet mjedisore26/05/20224MB
application/pdfBroshurë: Mbështetje për shërbime më të mira sociale Kjo broshurë paraqet disa informata kryesore rreth njëzet e shtatë organizatave joqeveritare që punojnë në sektorin eshërbimeve sociale në Kosovë, të cilat janë fituese të nëngranteve të ndara nga Zyra e Bashkimit Evropian. Nëngrantet, shuma totale e të cilave është 1.500.000 €, janë siguruar përmes projektit “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”.16/08/20181MB
application/pdfBrošura 'Glasovi Mladih' 2022 KosovoGlasovi Mladih su široko nacionalno istraživanje koje predstavlja glasove 1242 dečaka i devojčica od 12 do 16 godina sa Kosova o važnim pitanjima za njih kao što su nihovo učešće u donošenju odluka, pogledi na obrazovanje, bezbednost, osetljiva rodna pitanja, teme o COVID-19 i mišljenja o psiho-socijalnim izazovima i uticajnim globalnim procesima kao što su klimatske promene i životna okolina.26/05/20224MB
application/pdfBrošura: Podrška za Bolje socijalne UslugeOva brošura opisuje neke osnovne informacije o dvadeset sedam nevladinih organizacija koje rade u sektoru socijalnih usluga na Kosovu kojima su dodeljeni pod-grantovi od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu. Pod-grantovi, u ukupnoj vrednosti od 1.500.000 €, obezbeðeni su kroz projekat “Podrška za bolje socijalne usluge za najugroženije grupe na Kosovu".16/08/20181MB
application/pdfBudget Analysis for the municipalities of Peja and PrishtinaBudget Analysis for the municipalities of Peja and Prishtina Contains Citizen Friendly Budget for Peja and Prishtina 201505/02/20163MB
application/pdfÇdo ditë mësoj përmes lojesBroshurë e punuar nga Save the Children për rëndësinë e lojës në fëmijërinë e hershme. 22/01/20205MB
application/pdfChild Rights Situation AnalysisThis situation analysis provides a comprehensive overview of the situation of boys and girls in Kosovo and the extent to which their rights, as defined by the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), have been realized. It identifies the capacity of duty-bearers, including local and central government, parents, civil society, education, health and social welfare professionals, the private sector and the international community.19/02/2016455KB
All Save the Children publications are free

Pages