Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz UmetnostHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz Umetnost25/01/2022129KB
application/pdfHendeku, kurrikula dhe zbatueshmeria e sajKy raport u shkrua nga grupi monitorues i femijeve Respect Our Right (ROR) ne kuader te projektit "Qeverisja për të drejtave të fëmijës-Monitorimi i Konventes për të Drejtat e Fëmijës" projekt ky i mbeshtetur nga Save the Children. 18/03/201912MB
application/pdfHulumtim me pjesëmarrje aktiveKomponenta e identifikimit dhe hulumtimit të problemeve të diskriminimit dhe përjashtimit social në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë ka përfshirë 28 të rinj të cilët në bazë të trajnimeve dhe diskutimit të njohurive të tyre kanë vendosur të hulumtojnë katër (4) probleme kyçe në bashkësitë e tyre. Në komunën e Prizrenit, liderët e rinj kanë konsideruar se problemet kryesore në komunitetin e tyre janë Braktisja e shkollës dhe Martesat e hershme, ndërsa në atë të Gjakovës Diskriminimi nga mësimdhënësit dhe Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin shkollor. Secila prej këtyre katër temave është hulumtuar dhe analizuar përmes anketave me fëmijë, prindër dhe shkolla të cilat janë zhvilluar për një periudhën kohore prej 2-javësh nga një grup punues i përbërë prej 5 liderëve të rinj dhe 2 vullnetarëve.21/05/2014925KB
application/pdfICF-CY on promoting inclusive processes in the educational pICF-CY on promoting inclusive processes in the educational plans of the Republic of Kosovo11/12/2019780KB
application/pdfIndeksi për GjithëpërfshirjeIndeksi për gjithëpërfshirje është një instrument i cili u ndihmon shkollave për t’u zhvilluar si shkolla gjithëpërfshirëse dhe mësimdhënës gjithëpërfshirës. Faktet dhe opinionet e paraqitura, do të mund të shërbejnë si një model dhe mundësi për të inkurajuar MASHT, DKA, institucionet parashkollore dhe shkollore me një fjalë, të gjithë komunitetin arsimor, për të inicuar dhe zbatuar gjithëpërfshirjen sipas metodologjisë së Indeksit për gjithëpërfshirje.03/07/2015314KB
application/pdfIndex for Inclusion _EnglishIndex for Inclusion is an instrument that supports schools to develop as inclusive schools and inclusive teachers. The facts and opinions presented here will serve as a model and opportunity to encourage Ministry of Education, Municipal Education Departments, pre-school institutions and schools, in a word, the whole education community, to initiate and implement the inclusion in compliance with the methodology of the Index for Inclusion.03/07/2015356KB
application/pdfInfo-graphics: Mbështetje për shërbime më të mira socialeKjo infografikë përmbledh të dhënat kyçe rreth 27 OJQ-të fituese të nën-granteve të Bashkimit Evropian, të mundësuara në kuadër të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”26/07/2018147KB
application/pdfInfo-graphics: Podrška za Bolje socijalne Usluge26/07/2018166KB
application/pdfInfo-graphics: Support for better social servicesThis info-graphics outlines key information on the 27 NGOs awarded with EU-funded sub-grants under the "Support for better Social Services for the most vulnerable groups in Kosovo" project26/07/2018150KB
application/pdfInfografika "Mbështetje për Shërbime më të mira Sociale''Infografika27/02/2020104KB
All Save the Children publications are free

Pages