Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfYoung Voices-AlbanianYoung Voices is a nation-wide research on what children think about certain issues and it was carried out using questionnaires. The questions address both municipal and national responsibilities and themes, such as participation in decision making, education, security, the future and psychological problems.21/11/20162MB
application/pdfYoung Voices Young Voices is a nation-wide research on what children think about certain issues and it was carried out using questionnaires. The questions address both municipal and national responsibilities and themes, such as participation in decision making, education, security, the future and psychological problems.14/11/20162MB
application/pdfVlerësim- përdorimi i internetit,rreziku,siguria tek femiuKjo fletëpalosje paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi “Vlerësimi i përdorimit të internetit, Rreziku dhe Siguria në mesin e fëmijëve nga mosha 9-16 në Kosovë/ Promovimi i mënyrave të sigurta të hulumtimit në internet nga ana e fëmijëve”. Përmes këtij hulumtimi ne jemi munduar të mësojmë për përvojat e fëmijëve online në mënyrë që të informojmë opinionin e gjërë kosovar dhe politikë-bërësit me qëllim që ata të ndërmarrin veprime të duhura për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet në internet. Në pyetësor kanë marrë pjesë 1,150 fëmijë të moshave 9 deri 16 vjeç nga komuna e Prizrenit, Mitrovicës, Prishtinës, Pejës, Ferizajt, Gjilanit, dhe Gjakovës.06/07/2015224KB
application/pdfUnderstanding Access and Quality in Kosovo’s Early ChildhoodIn 2018 and 2019 Save the Children Kosovo implemented Improving Access and Quality to Early Childhood Care and Development with 1500 children. Earlier research by the Kosovo Ministry of Education, Science and Technology found that participation in ECE did not translate into better performance in school for children. This program and subsequent study looked to better understand quality in these ECE centers. The study sample included 385 children across 10 ECCD centers in eight Kosovo municipalities. As a result of the findings, Save the Children Kosovo is working with ECCD educators to target specific areas where children struggled the most. It is also making recommendations to the Ministry of Education, Science and Technology about integrating more literacy messages into existing curricula. Finally, potential for future improvement can also focus on the home environment, where parents can engage children in learning activities.22/01/20202MB
application/pdfUdhëzues për prindër: Siguria në Rrjetet Sociale04/07/20184MB
application/pdfUdhëzues për fëmijë: Siguria në Rrjetet Sociale04/07/20184MB
application/pdfUdhëzues i detajuar për prindër, kujdestar/e dhe edukator/e Qendra për studime të avancuara FIT (Qendra FIT) në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë ka ndërmarrë një nismë për të zhvilluar një udhëzues të detajuar për prindër, kujdestarë dhe edukatorë/mësimdhënës lidhur me përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët. Ky Udhëzues është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt në mesin e fëmijëve”.04/03/20191MB
application/pdfUdhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet socialeQendra për Studime të Avancuara FIT (Qendra FIT ) në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë ka përpiluar këtë udhëzues të detajuar për fëmijët që përdorin rrjetet sociale, në mënyrë që t’i pajisë ata me njohuri të nevojshme për të pasur një përvojë sa më të këndshme dhe të sigurt gjatë kohës që e kalojnë duke shfrytëzuar mundësitë e shumta që ofrojnë ato rrjete. Kjo nismë është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt në mesin e fëmijëve”. 04/03/20191MB
application/pdfTryeza Diskutuese: “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit Raporti mbi tryezën diskutuese “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit pas hyrjes në fuqi” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeminisrit dhe Save the Children në Kosovë. Raporti përmbledh diskutimet e tryezës duke theksuar progresin deri një vit pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, sfidat ekzistuese, hapat e radhës dhe rekomandimet. 30/08/2021610KB
application/pdfThesar për Tërë Jetën_Pako informuese për fëmijërinë e hershPako me materiale të ndryshme informative mbi fëmijërinë e hershme08/05/20172MB
All Save the Children publications are free

Pages