Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfFostering Child Focused Spending in Local MunicipalitiesA Child Focused Budget Study in Peja Municipality 03/07/20153MB
application/pdfECCD Situation AnalysisIDENTIFICATION OF THE EXTENT OF EDUCATORS’ PROFESSIONALISM, PARENTS’ EXPECTATIONS, AND THE INCLUSION OF ETHNIC MINORITY CHILDREN AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS03/07/2015291KB
application/pdfAnaliza e situatës mbi ZHKFHAnaliza e situatës mbi zhvillimin dhe kujdesin gjatë fëmijërisë së hershme (ZHKFH) Pasqyrimi i profesionalizmit të edukatorëve, pritshmëritë e prindërve, përfshirja e fëmijëve të minoriteteve etnike dhe me nevoja të veçanta. 03/07/2015327KB
application/pdfRaport nga Hulumtimi në tre Komuna të KosovësPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla, i udhëhequr nga fëmijët në tri komuna te Kosoves.03/07/2015441KB
application/pdfColor your rights in AlbanianNgjyros të drejtat e tuaja. Libri i ngjyrosjes - Konventa e te drejtave të fëmijës06/07/20153MB
application/pdfColor your rights in SerbianOboji tvoja prava Bojanka - Konvencija decijih prava. 06/07/20155MB
application/pdfColor your rights in EnglishColoring book - UNCRC06/07/20153MB
application/pdfMANUAL DIDAKTIK PËR PARANDALIMIN E DHUNËSManuali didaktik për parandalimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar është një hap i mirë në drejtim të zbatimit të Protokollit 21/2013, i bere në bashkëpunim me MASHT06/07/20152MB
application/pdfVlerësim- përdorimi i internetit,rreziku,siguria tek femiuKjo fletëpalosje paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi “Vlerësimi i përdorimit të internetit, Rreziku dhe Siguria në mesin e fëmijëve nga mosha 9-16 në Kosovë/ Promovimi i mënyrave të sigurta të hulumtimit në internet nga ana e fëmijëve”. Përmes këtij hulumtimi ne jemi munduar të mësojmë për përvojat e fëmijëve online në mënyrë që të informojmë opinionin e gjërë kosovar dhe politikë-bërësit me qëllim që ata të ndërmarrin veprime të duhura për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet në internet. Në pyetësor kanë marrë pjesë 1,150 fëmijë të moshave 9 deri 16 vjeç nga komuna e Prizrenit, Mitrovicës, Prishtinës, Pejës, Ferizajt, Gjilanit, dhe Gjakovës.06/07/2015224KB
application/pdfMeasuring Internet Use, Risk, and Safety Among ChildrenThis leaflet presents the key findings and recommendations deriving from the research “Measuring Internet Use, Risk, and Safety among Children of 9-16 Years of age in Kosovo/ Promotion of Sound Surfing Methods in the Internet by Children”. Through this research we have tried to learn about the online experiences of children in order to inform the wider Kosovar public opinion and policy-makers, so that they take the necessary measures to protect children from Internet risks. A total of 1,150 children of ages 9 to 16 took part in questionnaire from Prizren, Mitrovica, Prishtina, Peja, Ferizaj, Gjilan and Gjakova municipalities.06/07/2015223KB
All Save the Children publications are free

Pages