Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfRoad Safety Campaign Week 4: Drowsy Driving02/07/20182MB
application/pdfUdhëzues për fëmijë: Siguria në Rrjetet Sociale04/07/20184MB
application/pdfUdhëzues për prindër: Siguria në Rrjetet Sociale04/07/20184MB
application/pdfBroshurë: Mbështetje për shërbime më të mira sociale Kjo broshurë paraqet disa informata kryesore rreth njëzet e shtatë organizatave joqeveritare që punojnë në sektorin eshërbimeve sociale në Kosovë, të cilat janë fituese të nëngranteve të ndara nga Zyra e Bashkimit Evropian. Nëngrantet, shuma totale e të cilave është 1.500.000 €, janë siguruar përmes projektit “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”.16/08/20181MB
application/pdfBrošura: Podrška za Bolje socijalne UslugeOva brošura opisuje neke osnovne informacije o dvadeset sedam nevladinih organizacija koje rade u sektoru socijalnih usluga na Kosovu kojima su dodeljeni pod-grantovi od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu. Pod-grantovi, u ukupnoj vrednosti od 1.500.000 €, obezbeðeni su kroz projekat “Podrška za bolje socijalne usluge za najugroženije grupe na Kosovu".16/08/20181MB
application/pdfInfo-graphics: Support for better social servicesThis info-graphics outlines key information on the 27 NGOs awarded with EU-funded sub-grants under the "Support for better Social Services for the most vulnerable groups in Kosovo" project26/07/2018150KB
application/pdfInfo-graphics: Mbështetje për shërbime më të mira socialeKjo infografikë përmbledh të dhënat kyçe rreth 27 OJQ-të fituese të nën-granteve të Bashkimit Evropian, të mundësuara në kuadër të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”26/07/2018147KB
application/pdfInfo-graphics: Podrška za Bolje socijalne Usluge26/07/2018166KB
application/pdfBrochure: Support for better social services The following brochure outlines some basic information on the twenty-seven non-governmental organizations working in the social services sector in Kosovo that were awarded with sub-grants by the European Union Office in Kosovo. The sub-grants, the total value of which was 1.500,000 €, were provided through the “Support for better social services for the most vulnerable groups in Kosovo” project.13/09/20181MB
application/pdfTerms of Reference for Evaluation: Quality Education for AllThis document provides Terms of Reference for the evaluation, project background, intended methodology and time frames for its implementation, provided in the sections that follow, with regards to the project ‘Quality Education for All, without Discrimination’ funded by IKEA Foundation and implemented by Save the Children in Kosova/o. This project began in January 2016 with the main objective of Fighting discrimination and violence and improve quality of pre-primary and primary education and society at large, and building a culture of inclusive and safe quality learning environments in schools in targeted locations in Kosovo. 29/10/20182MB
All Save the Children publications are free

Pages