Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPriručnik za nastavnike Cilj ovog priručnika je da podigne svest nastavnika o Zakonu o zaštiti deteta Republike Kosovo kako bi nastavnici svih nivoa obrazovanja mogli da podignu svest i edukuju decu da ostvaruju i štite svoja prava koja su im garantovana Zakonom o zaštiti deteta Republike Kosovo.22/11/20213MB
application/pdfKonvencija o pravima detetaOva brošura rezimira Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta, koja objašnjava ko su deca, sva njihova prava i odgovornosti vlada.17/11/202147KB
application/pdfConvention on the Rights of the ChildThis brochure summarizes the United Nations Convention on the Rights of the Child, which explains who children are, all their rights, and the responsibilities of governments. 17/11/202131KB
application/pdfKonventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e FëmijësKjo broshurë e Save the Children, e paraqet një përmbledhje të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, e cila shpjegon se kush janë fëmijët, cilat janë të drejtat e tyre dhe cilat janë përgjegjësitë e qeverive.17/11/202131KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSC-PR-10a Request for Quotation MediaSC-PR-10a Request for Quotation Media12/11/202148KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSupplier DeclarationSupplier Declaration12/11/202113KB
application/pdfDoracak për mësimdhënës Ky doracak synon ta rrisë ndërgjegjësimin e mësimdhënësve për Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës në mënyrë që mësimdhënësit e të gjitha niveleve arsimore t’i vetëdijesojnë dhe edukojnë fëmijët për t’i realizuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre që u garantohen me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës.08/11/20215MB
application/pdfMHPSS and Positive DisciplineMHPSS and Positive Discipline01/11/20213MB
application/pdfNeeds Assessment Study on the Employability of YwD in KosovoThis study assessed the needs of YwD in the country and aimed to understand the compatibility of their work skills with the labour market needs. This gender-sensitive analysis placed a special focus on the significance of education and vocational training as a pre-requisite for increased employability chances. It also provides an overview of the discrepancies between policy and practice, in terms of education, vocational training and employment of youth with disabilities.18/10/20211MB
application/pdfReport on the Child-led Ecological Camp Child-led Ecological Camp 'Think of a Better Earth for Children'08/09/2021285KB
All Save the Children publications are free

Pages