Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfTryeza Diskutuese: “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit Raporti mbi tryezën diskutuese “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit pas hyrjes në fuqi” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeminisrit dhe Save the Children në Kosovë. Raporti përmbledh diskutimet e tryezës duke theksuar progresin deri një vit pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, sfidat ekzistuese, hapat e radhës dhe rekomandimet. 30/08/2021610KB
application/pdfJACANJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA ZA NAJUGROŽENIJE GRUPE NALjudima koji žive u najlošijim uslovima i okruženjima neophodna je hitna pažnja u ovo vreme krize od pandemije. Reaktivne, pristupne i kvalitetne socijalne usluge su bitne da bi se oslobodili pritiska od najveće globalne krize našeg vremena. Celokupni cilj projekta ’’Jacanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na Kovid-19 svrha projekta’’ je da poveća dostupnost socijalnih usluga visokog kvaliteta kroz finansiranje od finansirajućeg mehanizma treće strane za NVO koje su pružaoci socijalnih usluga na Kosovu za najugroženije grupe kao što su ljudi sa invaliditetom.16/04/2021155KB
application/pdfSTRENGTHENING SOCIAL SERVICE PROVISION FOR THE MOST VULNERABPeople who live in the most disadvantaged conditions and environments need immediate attention in times of a pandemic crisis. Responsive, accessible, and quality social services are essential to relieve the pressure of the major global crisis of our time. The overall objective of “Strengthening Social Service Provision for the most vulnerable groups in Kosovo in response to COVID-19” project is to increase the availability of high quality and accessible social services through a third-party financing mechanism for NGOs who are providers of social services in Kosovo for the most vulnerable groups such as people with disabilities.16/04/2021154KB
application/pdfFUQIZIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE PËR GRUPET MË TË CEFUQIZIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE PËR GRUPET MË TË CENUESHME NË KOSOVË SI PËRGJIGJE NDAJ COVID-1916/04/2021153KB
application/pdfTe drejtat e miaLiber për ngjyrosje22/02/2021843KB
application/pdfEĞITIM PAKETIEĞITIM PAKETI22/02/2021630KB
application/pdfObrazovni paketOBRAZOVNI PAKET / ATRC i Save the Children22/02/2021649KB
application/pdfEducational packageEducational package/ ATRC and Save the Children22/02/2021654KB
application/pdfPako edukativePako edukative / ATRC & Save the Children22/02/2021735KB
application/pdf Mentalna zdravstvena zaštita i psihosocijalna podrška deci Mentalna zdravstvena zaštita i psihosocijalna podrška deci i roditeljima tokom COVID-19 pandemije na osnovu pozitivne discipline 22/02/20213MB
All Save the Children publications are free

Pages