Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfDoracak për mësimdhënës Ky doracak synon ta rrisë ndërgjegjësimin e mësimdhënësve për Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës në mënyrë që mësimdhënësit e të gjitha niveleve arsimore t’i vetëdijesojnë dhe edukojnë fëmijët për t’i realizuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre që u garantohen me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës.08/11/20215MB
application/pdfMHPSS and Positive DisciplineMHPSS and Positive Discipline01/11/20213MB
application/pdfNeeds Assessment Study on the Employability of YwD in KosovoThis study assessed the needs of YwD in the country and aimed to understand the compatibility of their work skills with the labour market needs. This gender-sensitive analysis placed a special focus on the significance of education and vocational training as a pre-requisite for increased employability chances. It also provides an overview of the discrepancies between policy and practice, in terms of education, vocational training and employment of youth with disabilities.18/10/20211MB
application/pdfReport on the Child-led Ecological Camp Child-led Ecological Camp 'Think of a Better Earth for Children'08/09/2021285KB
application/pdfTryeza Diskutuese: “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit Raporti mbi tryezën diskutuese “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit pas hyrjes në fuqi” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeminisrit dhe Save the Children në Kosovë. Raporti përmbledh diskutimet e tryezës duke theksuar progresin deri një vit pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, sfidat ekzistuese, hapat e radhës dhe rekomandimet. 30/08/2021610KB
application/pdfJACANJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA ZA NAJUGROŽENIJE GRUPE NALjudima koji žive u najlošijim uslovima i okruženjima neophodna je hitna pažnja u ovo vreme krize od pandemije. Reaktivne, pristupne i kvalitetne socijalne usluge su bitne da bi se oslobodili pritiska od najveće globalne krize našeg vremena. Celokupni cilj projekta ’’Jacanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na Kovid-19 svrha projekta’’ je da poveća dostupnost socijalnih usluga visokog kvaliteta kroz finansiranje od finansirajućeg mehanizma treće strane za NVO koje su pružaoci socijalnih usluga na Kosovu za najugroženije grupe kao što su ljudi sa invaliditetom.16/04/2021155KB
application/pdfSTRENGTHENING SOCIAL SERVICE PROVISION FOR THE MOST VULNERABPeople who live in the most disadvantaged conditions and environments need immediate attention in times of a pandemic crisis. Responsive, accessible, and quality social services are essential to relieve the pressure of the major global crisis of our time. The overall objective of “Strengthening Social Service Provision for the most vulnerable groups in Kosovo in response to COVID-19” project is to increase the availability of high quality and accessible social services through a third-party financing mechanism for NGOs who are providers of social services in Kosovo for the most vulnerable groups such as people with disabilities.16/04/2021154KB
application/pdfFUQIZIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE PËR GRUPET MË TË CEFUQIZIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE PËR GRUPET MË TË CENUESHME NË KOSOVË SI PËRGJIGJE NDAJ COVID-1916/04/2021153KB
application/pdfTe drejtat e miaLiber për ngjyrosje22/02/2021843KB
application/pdfEĞITIM PAKETIEĞITIM PAKETI22/02/2021630KB
All Save the Children publications are free

Pages