Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfBest Practices Model ResearchThis report presents the resulting best practices that have been established as the result of the work of Save the Children International in Kosovo with the support of the IKEA Foundation through Save the Children Sweden. The support of IKEA Foundation was provided for the period a three-years from 2013 to 2015. The support has been provided under the project titled ‘Realizing the rights of minority and disabled children in Kosovo’ in 9 target municipalities: in 9 preschool institutions and 9 primary schools. The aim of this report is to assess the success of the projects and present the best practices derived as a result of the project that could be replicated in other non-project targeted municipalities and educational institutions.19/02/20166MB
application/pdfAnaliza Buxhetore për Fëmijë në Komunat_Prishtinë dhe PejëAnaliza Buxhetore për Fëmijë në Komunat e Prishtinës dhe Pejës Buxheti Miqësor - Prishtina dhe Peja, 201505/02/20163MB
application/pdfBudget Analysis for the municipalities of Peja and PrishtinaBudget Analysis for the municipalities of Peja and Prishtina Contains Citizen Friendly Budget for Peja and Prishtina 201505/02/20163MB
application/pdfDISIPLINA POZITIVE NË PRINDËRIMIN E PËRDITSHËMDisiplinimi pozitiv siguron një bazë për prindërit. Përbëhet nga një grup parimesh, të cilat mund të përdoren në një numër të madh situatash. Në të vërtetët, përbëhet nga një grup i parimeve të cilat mund t’i udhëheqin të gjitha ndërveprimet tuaja me fëmijët tuaj, jo vetëm ato sfiduese. Konventa për të Drejtat e Fëmijës e njeh të drejtën e prindërve për ndihmë në kryerjen e rolit të tyre të rëndësishëm. Ky libër synon që të sigurojë informacion dhe mbështetje të cilat do t’u ndihmojnë prindërve të mësojnë se si t’i isiplinojnë fëmijët e tyre pa dhunë.06/07/201515MB
application/pdfPositive Discipline in Everyday ParentingPositive discipline provides a foundation for parents. It is a set of principles that can be applied in a wide range of situations. In fact, it is a set of principles that can guide all of your interactions with your children, not just the challenging ones. The Convention on the Rights of the Child recognizes that parents have the right to assistance in carrying out their important role. This book is intended to provide information and support that will help parents learn how to discipline their children without violence.06/07/20157MB
application/pdfETIKA E MEDIEVE, MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIUT NË MEDIABROSHURË NË - ETIKA E MEDIEVE DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE NË MEDIE06/07/2015152KB
application/pdfMEDIA ETHICS AND THE PROTECTION OF CHILD RIGHTS IN MEDIABROCHURE ON MEDIA ETHICS AND THE PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS IN THE MEDIA IN KOSOVO 06/07/2015150KB
application/pdfBroshure mbi Arsimin GjithëpërfshirësARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE06/07/2015932KB
application/pdfBrochure on Inclusive Education_EnglishBrochure on INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS English06/07/2015931KB
application/pdfINKLUZIVNOM OBRAZOVANJU ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMABrochure INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMA06/07/2015931KB
All Save the Children publications are free

Pages