Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPODRŠKA ZA BOLJE SOCIJALNE USLUGEPREGLED PROJEKTA16/10/2017111KB
application/pdfPlani Individual i Arsimit dhe Udhezuesi per hartimin e tijPlani Individual i Arsimit (PIA) është dokument zyrtar pedagogjik, i cili hartohet për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, për të cilët ekipi vlerësues komunal apo edhe ekipi në nivel institucioni ka marrë vendim për arsim me nevoja të veçanta arsimore.19/09/2017451KB
application/pdfMBËSHTETJE PËR SHËRBIME MË TË MIRA SOCIALEBroshure mbi projektin18/07/201782KB
application/pdfSupport for better social services for the most vulnerable Overview of the Project - leaflet 18/07/201789KB
application/pdfThesar për Tërë Jetën_Pako informuese për fëmijërinë e hershPako me materiale të ndryshme informative mbi fëmijërinë e hershme08/05/20172MB
application/pdfFëmijëria e Hershme_Televizioni dhe interneti_broshuraSi ndikojnë televizori, kompjuteri e telefoni te fëmijët 0 deri 6 vjec? Cilat janë pasojat e përdorimit të pakontrolluar? Me cka t'i zëvendësojmë ato?08/05/20172MB
application/pdfRegional ResearchA Research looking into Roma, Ashkali and Egyptian Child Rights09/02/201716MB
application/pdfNeed Assessment for Centre for Social Work Need Assessment for Centre for Social Work in three municipalities of Kosovo, In Pristina, Ferizaj and Klina09/02/20172MB
application/pdfAnalysis for budget allocation for CWDAnalysis for budget allocation for Children with Disabilities in municipality of Gjakova and Ferizaj09/02/2017997KB
application/pdfManuali per perfshirjen e femijeve Manuali per perfshirjen e femijeve ne planifikim dhe buxhetim komunal03/02/2017138KB
All Save the Children publications are free

Pages