Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfModeli i Shërbimeve të Bazuara në Komunitet Qëllimi i këtij aktiviteti është të theksojë praktikat më të mira të zbatuara në Qendrat HANDIKOS të Rehabilitimit të Bazuar në Bashkësi (QRBB), që funksionojnë në komunat Ferizaj dhe Gjakovë, të financuara nga donatori Margaret Cargill Philantropy (MACP) dhe implementuara në partneritet me Save the Children International në Kosovë.02/04/2019893KB
application/pdfHendeku, kurrikula dhe zbatueshmeria e sajKy raport u shkrua nga grupi monitorues i femijeve Respect Our Right (ROR) ne kuader te projektit "Qeverisja për të drejtave të fëmijës-Monitorimi i Konventes për të Drejtat e Fëmijës" projekt ky i mbeshtetur nga Save the Children. 18/03/201912MB
application/pdf Bodovna kartica Zajednice (CSC) Generički vodič za primenu CSC procesa za poboljšanje kvaliteta usluga pruženih deci18/03/20195MB
application/pdfKartela e Vlerësimit të Komunitetit (KVK) si Mjet për llogarUdhëzues i përgjithshëm për përdorim për procesin e KVK, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të ofruara për fëmijë18/03/20195MB
application/pdfThe Community Score Card (CSC) as a Child-centered Social ac A generic guide for implementing CSC process to improve quality of services delivered to children. 18/03/20195MB
application/pdfUdhëzues i detajuar për prindër, kujdestar/e dhe edukator/e Qendra për studime të avancuara FIT (Qendra FIT) në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë ka ndërmarrë një nismë për të zhvilluar një udhëzues të detajuar për prindër, kujdestarë dhe edukatorë/mësimdhënës lidhur me përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët. Ky Udhëzues është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt në mesin e fëmijëve”.04/03/20191MB
application/pdfUdhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet socialeQendra për Studime të Avancuara FIT (Qendra FIT ) në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë ka përpiluar këtë udhëzues të detajuar për fëmijët që përdorin rrjetet sociale, në mënyrë që t’i pajisë ata me njohuri të nevojshme për të pasur një përvojë sa më të këndshme dhe të sigurt gjatë kohës që e kalojnë duke shfrytëzuar mundësitë e shumta që ofrojnë ato rrjete. Kjo nismë është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt në mesin e fëmijëve”. 04/03/20191MB
application/pdfQuality of Care Study 2018The Quality of Care (QoC) study is designed to consider key aspects of Primary Health Care (PHC) services, primarily from the perspective of the patient who is receiving the service rather than the perspective of the health professional who is providing the service. The study was originally designed for the Accessible Quality Healthcare (AQH) project with a focus on Non-Communicable Diseases (NCDs), and more specifically on diabetes and hypertension as these are key areas of interest for the project. When the study was first conducted in the 12 project municipalities in 2016 the findings provided those municipalities with evidence about the current status of their PHC services. In 2018, at the request of the Minster of Health, the same study was undertaken in all 38 municipalities and municipality-specific data has been produced for each municipality. This provides research-based data to support PHC managers and service providers in making evidence-based decisions in their municipalities. This report provides consolidated data that illustrates the current status of PHC from the national perspective. The data indicates a number of areas where things work well but also other areas where further improvements are needed.28/02/20193MB
application/pdfStudimi mbi cilësinë e Kujdesit Shëndetësor 2018Studimi mbi Cilësinë e Kujdesit (CK) është dizajnuar ashtu që të mbulojë aspektet kyçe të shërbimeve të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSh), para së gjithash nga këndvështrimi i pacientit që merr shërbimin dhe jo nga ai i profesionistit shëndetësor, që e ofron atë. Studimi fillimisht ishte projektuar për projektin AQH, me fokus në sëmundjet jo-ngjitëse (SJN), më saktësisht në diabet dhe hipertension, pasi këto sëmundje përbëjnë fushat kryesore të interesit për projektin. Kur studimi u zhvillua së pari në 12 komunat e projektit në vitin 2016, gjetjet u ofruan këtyre komunave dëshmi mbi gjendjen aktuale të shërbimeve të tyre të KPSh-së. Në vitin 2018, me kërkesë të Ministrit të Shëndetësisë, i njëjti studim u realizua në të 38 komunat e Kosovës dhe për secilën komunë u prodhuan të dhëna specifike. Në këtë mënyrë ofrohen të dhëna të bazuara në hulumtim për të mbështetur menaxherët dhe ofruesit e shërbimeve të KPSh-së në arrjen e vendimeve të bazuara në dëshmi në komunat e tyre. Ky raport ofron të dhëna të konsoliduara, që ilustrojnë gjendjen aktuale të KPSh-së në rrafshin kombëtar. Të dhënat nxjerrin në pah një numër fushash ku gjërat shkojnë mirë, por edhe fusha të tjera ku nevojiten përmirësime të mëtejme.28/02/20192MB
application/pdfRaporti i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palRaporti hulumtues i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palëve të interesit në Kosovë. Ky studim u mbështet nga “Save the Children Kosovë” për të shqyrtuar kornizën ekzistuese ligjore dhe të politikave mbi Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (MRRF) për të shpjeguar rolet dhe përgjegjësitë nëpër departamente të ndryshme kombëtare dhe komunale për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (ZRrF).25/02/2019256KB
All Save the Children publications are free

Pages