Skip to main content

4 April 2023 - News

Advertisement: Term of Reference (TOR): Local Company to facilitate the transmission of two (2) Radio Messages and two (2) Articles/Messages in National Newspapers

Strengthening the provision of social services to the most vulnerable groups in Kosovo, in response to the COVID-19 pandemic

Advertisement: Term of Reference (TOR): Local Company to facilitate the transmission of two (2) Radio Messages and two (2) Articles/Messages in National Newspapers

 • Background of Save the Children

Save the Children is the leading global independent organization for children. Save the Children believes every child deserves a future. Around the world, we work every day to give children a healthy start in life, the opportunity to learn, and protection from harm. When crisis strikes and children are most vulnerable, we are always among the first to respond and the last to leave. We ensure children’s unique needs are met and their voices are heard. We deliver lasting results for millions of children, including those hardest to reach.

We do whatever it takes for children – every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share.

Our vision: A world in which every child attains the right to survival, protection, development, and participation.

Our mission: To inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Our values: Accountability, ambition, collaboration, creativity, and integrity.

We are committed to ensuring our resources are used as efficiently as possible, in order to focus them on achieving maximum impact for children.

 • General information on the project

Through the project "Strengthening the provision of social services to the most vulnerable groups in Kosovo in response to the Covid-19 pandemic", funded by the European Union Office in Kosovo, Save the Children Kosova /o aims to contribute to an effective transformation of social services (psycho-social services; physiotherapy; safe sheltering, recreational activities; empowerment; ability to live independently) in Kosovo to improve the quality and availability of local social and community-based services for children and vulnerable people living at social risk. This will be achieved through three (3) components: increasing the availability and access to social services; Strengthening capacities to increase the adequacy, effectiveness, efficiency, affordability and quality of social services; and increasing awareness and advocacy.

 • Objective

The objective of this announcement is the identification and engagement of speakers in Albanian, Serbian and Roma languages, production and broadcasting on local or national radio stations (depending on the language region of the listeners) as well as the publication in national newspapers of 2 messages / articles in Albanian language and revised and translated into Serbian and Roma by the contracted company. The messages are intended to provide information about the availability of social services and to facilitate citizens' access to social services provided by Centers for Social Work and Non-Governmental Organizations (service providers) supported by the project "Strengthening Social Service Provision to the Most Vulnerable Groups in Kosovo, in Response to COVID-19". Speakers should be native speakers of the languages in which the messages will be recorded.

 • Services to be provided by the Supplier

-         Creation of the script for the articles and radio messages - final approval is done in collaboration with Save the Children Kosova/o.

-         Shortlisting two (2) or three (3) three highly qualified voiceover artists for each language, and subsequently share the shortlisted candidates with Save the Children Kosova/o.

-         Selection of voices for recording - final approval is done in collaboration with Save the Children Kosova/o.

-         Recording of radio messages in three languages and their processing

-         Broadcasting of messages in Albanian language (2 messages in total) on radio stations that have local / national coverage - according to the audience in this language.

-         Broadcasting of messages in Romani language (2 messages in total) on radio stations that have local / national coverage - according to the audience of this language.

-         Broadcasting of messages in Serbian language (2 messages in total) on radio stations that have local / national coverage - according to the audience of this language

-         Publication of messages / articles in Albanian language (total of 2 messages / articles) in electronic newspapers that have local / national coverage - according to the audience of this language.

-         Publication of messages / articles in Romani language (total of 2 messages / articles) in electronic newspapers that have local / national coverage - according to the audience of this language.

-         Publication of messages / articles in Serbian language (total of 2 messages / articles) in electronic newspapers that have local / national coverage - according to the audience of this language.

 • Required experience and skills

A company with proven experience in the quality production of radio advertisements / messages and to be able to ensure the broadcasting of respective messages on local and national radios and national newspapers in Kosovo, according to the Terms of Reference.

 • Save the Children Kosova/o expects the following results within the timeline as follows:

Deadline for completion of services

Estimated starting date: 24 April 2023

Estimated completion date: 31 May 2023

Status updates / reporting

The selected company will submit a report on the radio listenability and readability of articles in national newspapers (according to the calculation used for the numbers of listeners and readers) as well as a USB with the material recorded in each language.

SCiK will remunerate the selected radio company through bank transfer within Kosovo, within seven days after completing the task and submitting the report on the achieved listenability through broadcasted messages and invoice.

 • Submission

The aforementioned products will be received by:

-      Project Manager within 5 days from the date of submission.

 • Report and Payment
 • Information on payment

Save the Children Kosova / o will make the payment by bank transfer to the bank account upon completion and approval of the assignment and submission of the completed timesheet / invoice.

-         100% of the total invoice is paid within 15 days from the successful completion of the publication of messages / articles.

Other important information

As a condition to entering into a service agreement, the company must sign Save the Children's international Child Safeguarding Policy and adhere to its terms and criteria.

How to apply for services

Interested candidates are welcome to apply by submitting the documents listed below to procurementkosovo@savethechildren.org with the subject: SS_Messages_2

 • The narrative proposal should contain the following details:

-         Understanding the task and the duties arising from it;

-         Methodology and approach to be used;

-         Clear timeline operational plan;

-         List of proposed national / local radios and national newspapers.

 • Financial proposal including the offer in an amount without VAT and in the gross amount before each tax deduction of the country of origin.
 • Business Certificate

The deadline for application is: April 14, 2023 at 16:30hrs latest.

 

Pëmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19

Shpallje: Termat e Referencës (TeR): Kompani vendore për të lehtësuar transmetimin e dy (2) radio mesazheve  dhe dy (2) artikujve/mesazheve në gazetat kombëtare

 • Informata mbi Save the Children

 

Save the Children është organizata kryesore e pavarur në botë që punon për fëmijët. Save the Children beson se çdo fëmijë e meriton një të ardhme. Në mbarë botën, ne punojmë çdo ditë për t'u ofruar fëmijëve një fillim të shëndetshëm në jetë, mundësinë për të mësuar dhe për t'u mbrojtur nga dëmet. Kur ndodhin kriza dhe fëmijët janë më të cenueshmit, ne jemi gjithmonë ndër të parët që reagojmë dhe të fundit që largohemi. Ne sigurojmë që nevojat unike të fëmijëve të plotësohen dhe zëri i tyre të dëgjohet. Ne ofrojmë rezultate të qëndrueshme për miliona fëmijë, përfshirë edhe ata që janë më të vështirë për t'u arritur.

 

Ne bëjmë gjithçka që nevojitet për fëmijët – çdo ditë dhe në kohëra krizash – duke transformuar jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.

 

Vizioni ynë: Një botë në të cilën çdo fëmijë gëzon të drejtën për mbijetesë, mbrojtje, zhvillim dhe pjesëmarrje.

 

Misioni ynë: Arritja e progresit në mënyrën se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

 

Vlerat tona: Llogaridhënia, ambicia, bashkëpunimi, kreativiteti dhe integriteti.

Ne jemi të përkushtuar që burimet tona të përdoren në mënyrë sa më efikase, në mënyrë që t'i fokusojmë ato në arritjen e ndikimit maksimal për fëmijët.

 • Informacion i përgjithshëm mbi projektin

Përmes projektit “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë si reagim ndaj pandemisë Covid-19”, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Save the Children Kosova/o synon të kontribuojë në një transformim efektiv të shërbimeve sociale (shërbimeve psiko-sociale; fizioterapi; strehim i sigurt, aktivitete rekreative; fuqizim; aftësi për të jetuar në mënyrë të pavarur) në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe me bazë në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezik social. Kjo do të arrihet përmes tre (3) komponentëve: rritja e disponueshmërisë dhe qasjes në shërbimet sociale; Forcimi i kapaciteteve për rritjen e përshtatshmërisë, efektivitetit, efikasitetit, përballueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve sociale; dhe rritja e ndërgjegjësimit dhe avokimi.

 • Objektivi

Objektivi i kësaj shpalljeje është identifikimi dhe angazhimi i folësve në gjuhën shqipe, serbe dhe rome, prodhimi dhe transmetimi i dy mesazheve në radiot lokale apo kombëtare (në varësi të rajonit gjuhësor të dëgjuesve) si dhe publikimi në gazetat kombëtare i atyre 2 mesazheve / artikujve në gjuhën shqipe të rishikuara dhe të përkthyera në gjuhën serbe dhe rome nga kompania e kontraktuar. Mesazhet synojnë të ofrojnë informata për disponueshmërinë e shërbimeve sociale dhe të lehtësojnë qasjen e qytetarëve në shërbimet sociale të ofruara nga Qendrat për Punë Sociale dhe Organizatat Joqeveritare (ofruesit e shërbimeve) të mbështetura nga projekti " Pëmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19”.

 • Shërbimet që do të ofrohen nga furnizuesi

-         Krijimi i skriptës për artikujt dhe radio mesazhet - miratimi përfundimtar jepet në bashkëpunim me Save the Children Kosova/o.

-         Përzgjedhja në listën e ngushtë e dy (2) ose tre (3) tre artistëve narratorë të kualifikuar për secilën gjuhë, dhe më pas informimi i Save the Children Kosova/o për kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.

-         Përzgjedhja e zërave për incizim - miratimi përfundimtar bëhet në bashkëpunim me Save the Children Kosova/o.

-         Incizimi i radio mesazheve në tre gjuhë dhe përpunimi i tyre

-         Transmetimi i mesazheve në gjuhën shqipe (gjithsej 2 mesazhe) në radio stacione që kanë mbulim lokal/kombëtar - sipas audiencës në këtë gjuhë.

-         Transmetimi i mesazheve në gjuhën rome (gjithsej 2 mesazhe) në radio stacione që kanë mbulim lokal/kombëtar - sipas audiencës së kësaj gjuhe.

-         Transmetimi i mesazheve në gjuhën serbe (gjithsej 2 mesazhe) në radio stacione që kanë mbulim lokal/kombëtar - sipas audiencës së kësaj gjuhe

-         Publikimi i mesazheve/artikujve në gjuhën shqipe (gjithsej 2 mesazhe/artikuj) në gazetat elektronike që kanë mbulim lokal/kombëtar – sipas audiencës së kësaj gjuhe.

-         Publikimi i mesazheve/artikujve në gjuhën rome (gjithsej 2 mesazhe/artikuj) në gazetat elektronike që kanë mbulim lokal/kombëtar - sipas audiencës së kësaj gjuhe.

-         Publikimi i mesazheve/artikujve në gjuhën serbe (gjithsej 2 mesazhe/artikuj) në gazetat elektronike që kanë mbulim lokal/kombëtar - sipas audiencës së kësaj gjuhe.

 • Përvoja dhe aftësitë e kërkuara

Një kompani me përvojë të dëshmuar në prodhimin cilësor të reklamave/mesazheve në radio dhe që është në gjendje të sigurojë transmetimin e mesazheve përkatëse në radiot lokale dhe kombëtare dhe gazetat kombëtare në Kosovë, sipas Termave të Referencës.

 • Save the Children Kosova/o pret rezultatet e mëposhtme brenda afatit kohor si në vijim:

Afati i përfundimit të shërbimeve

Data e parashikuar e fillimit: 24 prill 2023

Data e parashikuar e përfundimit: 31 maj 2023

Përditësimet/raportimi i statusit

Kompania e përzgjedhur do të paraqesë një raport mbi dëgjueshmërinë në radio dhe lexueshmërinë e artikujve në gazetat kombëtare (sipas llogaritjes së përdorur për numrin e dëgjuesve dhe lexuesve) si dhe një USB me materialin e incizuar në çdo gjuhë.

SCiK do ta kompensojë radion e përzgjedhur përmes transferit bankar brenda Kosovës, brenda shtatë ditëve pas përfundimit të detyrës dhe dorëzimit të raportit për dëgjueshmërinë e arritur përmes mesazheve të transmetuara dhe me rastin e pranimit të faturës.

 • Dorëzimi

Produktet e lartpërmendura do të pranohen nga:

- Menaxheri i projektit brenda 5 ditëve nga data e dorëzimit.

 • Raporti dhe Pagesa
 • · Informacione mbi pagesën

Save the Children Kosova/o do të kryejë pagesën me transfertë bankare në llogarinë bankare pas përfundimit dhe miratimit të detyrës dhe dorëzimit të pasqyrës së punës/faturës.

-         100% e totalit të faturës paguhet brenda 15 ditëve nga përfundimi me sukses i publikimit të mesazheve/artikujve.

Informacione të tjera të rëndësishme

Si kusht për të lidhur një marrëveshje shërbimi, kompania duhet të nënshkruajë Politikën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve të Save the Children dhe t'u përmbahet kushteve dhe kritereve të saj.

Si të aplikoni për shërbime

Kandidatët e interesuar mirëpriten të aplikojnë duke dorëzuar dokumentet e listuara më poshtë në procurementkosovo@savethechildren.org me titull: SS_Messages_2

 • Propozimi narrativ duhet t’i përmbajë detajet e mëposhtme:

-         Të kuptuarit e detyrës dhe obligimet që rrjedhin prej saj;

-         Metodologjia dhe qasja që do të përdoret;

-         Plani operativ i qartë kohor;

-         Lista e radiove të propozuara kombëtare/lokale dhe gazetave kombëtare.

 • Propozimi financiar duke përfshirë ofertën në një shumë pa TVSH dhe në shumën bruto para çdo zbritje tatimore të vendit të origjinës.
 • Certifikata e Biznesit

Afati i fundit për aplikim është: 14 Prill 2023 ora 16:30 më së voni.

 

Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu, kao odgovor na pandemiju COVID-19

Oglas: Projektni zadatak (TOR): Lokalna kompanija će omogućiti prenos dve (2) radio poruke i dva (2) članka/poruke u nacionalnim novinama

 • O Save the Children-u

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Save the Children veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta svakodnevno radimo na tome da deci pružimo zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od opasnosti. Kada nastupi kriza i kada su deca najranjivija, mi smo uvek među prvima koji reaguju i poslednji koji odlaze. Osiguravamo da su jedinstvene potrebe dece zadovoljene i da se njihov glas čuje. Pružamo trajne rezultate za milione dece, uključujući i onu najteže dostupnu.

Činimo sve što je potrebno za decu – svaki dan i u vremenima krize – transformirajući njihove živote i budućnost koju delimo.

Naša vizija: Svet u kome svako dete stiče pravo na opstanak, zaštitu, razvoj i učešće.

Naša misija: Inspirisati napredak u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postići trenutnu i trajnu promenu u njihovim životima.

Naše vrednosti: Odgovornost, ambicija, saradnja, kreativnost i integritet.

Posvećeni smo tome da se naši resursi koriste što je moguće efikasnije, kako bismo ih usredsredili na postizanje maksimalnog uticaja na decu.

 • Opšte informacije o projektu

Kroz projekat „Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu kao odgovor na pandemiju Covid-19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children Kosova/o ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji socijalne usluge (psiho-socijalne usluge; fizioterapija; bezbedno sklonište, rekreativne aktivnosti; osnaživanje; sposobnost za samostalan život) na Kosovu da poboljšaju kvalitet i dostupnost lokalnih socijalnih usluga i usluga u zajednici za decu i ugrožene ljude koji žive u socijalnom riziku. Ovo će se postići kroz tri (3) komponente: povećanje dostupnosti i pristupa socijalnim uslugama; Jačanje kapaciteta za povećanje adekvatnosti, efektivnosti, efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta socijalnih usluga; i povećanje svesti i zagovaranja.

 

 • Cilj

Cilj ovog saopštenja je identifikacija i angažovanje govornika na albanskom, srpskom i romskom jeziku, produkcija i emitovanje na lokalnim ili nacionalnim radio stanicama (u zavisnosti od jezičkog regiona slušalaca) kao i objavljivanje u nacionalnim novinama 2 poruke/članci na albanskom jeziku i revidirani i prevedeni na srpski i romski od strane ugovorne kompanije. Poruke imaju za cilj da pruže informacije o dostupnosti socijalnih usluga i olakšaju građanima pristup socijalnim uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i nevladine organizacije (pružaoci usluga) uz podršku projekta „Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu, kao odgovor na COVID-19".

 • Usluge koje pruža Dobavljač

-         Kreiranje scenarija za članke i radio poruke - konačno odobrenje se vrši u saradnji sa Save the Children Kosova/o.

-         Dodavanje u uži izbor dva (2) ili tri (3) tri visoko kvalifikovana izvođača glasa za svaki jezik, a zatim podela kandidata koji su ušli u uži izbor sa Save the Children Kosova/o.

-         Izbor glasova za snimanje - konačno odobrenje se vrši u saradnji sa Save the Children Kosova/o.

-         Snimanje radio poruka na tri jezika i njihova obrada

-         Emitovanje poruka na albanskom jeziku (ukupno 2 poruke) na radio stanicama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost – prema publici na ovom jeziku.

-         Emitovanje poruka na romskom jeziku (ukupno 2 poruke) na radio stanicama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost - prema publici na ovom jeziku.

-         Emitovanje poruka na srpskom jeziku (ukupno 2 poruke) na radio stanicama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost - prema publici na ovom jeziku

-         Objavljivanje poruka/članaka na albanskom jeziku (ukupno 2 poruke/članka) u elektronskim novinama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost – prema publici ovog jezika.

-         Objavljivanje poruka/članaka na romskom jeziku (ukupno 2 poruke/članka) u elektronskim novinama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost – prema publici ovog jezika.

-         Objavljivanje poruka/članaka na srpskom jeziku (ukupno 2 poruke/članka) u elektronskim novinama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost – prema publici ovog jezika.

 • Potrebno iskustvo i veštine

Kompanija sa dokazanim iskustvom u kvalitetnoj produkciji radio reklama/poruka i da može da obezbedi emitovanje odgovarajućih poruka na lokalnim i nacionalnim radijima i nacionalnim novinama na Kosovu, u skladu sa Projektnim zadatkom.

 

 • Save the Children Kosova/o očekuje sledeće rezultate u vremenskom okviru kako sledi:

Rok za završetak usluga

Predviđeni datum početka: 24. 04. 2023.

Predviđeni rok završetka: 31.05.2023.

Ažuriranje statusa/izveštavanje

Odabrana kompanija će dostaviti izveštaj o slušanosti radija i čitljivosti članaka u nacionalnim novinama (prema proračunu koji se koristi za broj slušalaca i čitalaca) kao i USB sa materijalom snimljenim na svakom jeziku.

SCiK će isplatiti izabranu radio kompaniju putem bankovnog transfera unutar Kosova, u roku od sedam dana nakon završetka zadatka i podnošenja izveštaja o postignutoj slušanosti putem emitovanih poruka i fakture.

 • Podnošenje

Navedene proizvode će dobiti:

- Menadžer projekta u roku od 5 dana od dana podnošenja.

 • Izveštaj i plaćanje
 • · Informacije o plaćanju

Save the Children Kosova/o će izvršiti uplatu bankovnim transferom na bankovni račun po završetku i odobrenju zadatka i predaji popunjenog radnog lista/fakture.

-         100% ukupne fakture se plaća u roku od 15 dana od uspešnog završetka objavljivanja poruka/članaka.

Ostale važne informacije

Kao uslov za sklapanje ugovora o uslugama, kompanija mora potpisati Međunarodnu politiku zaštite dece Save the Children i pridržavati se njenih uslova i kriterijuma.

Kako se prijaviti za usluge

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti podnošenjem dokumenata navedenih u nastavku na procurementkosovo@savethechildren.org sa temom: SS_Messages_2

 • Narativni predlog treba da sadrži sledeće detalje:

-         Razumevanje zadatka i dužnosti koje iz njega proizlaze;

-         Metodologija i pristup koji će se koristiti;

-         Jasan vremenski okvir operativnog plana;

-         Lista predloženih nacionalnih/lokalnih radija i nacionalnih novina.

 • Finansijski predlog uključujući ponudu u iznosu bez PDV-a i u bruto iznosu pre svakog poreskog odbitka zemlje porekla.
 • Poslovni sertifikat

Rok za prijavu je: 14. 04. 2023. najkasnije do 16:30.