Skip to main content

Research & Reports

Udhëzues me lojëra dhe aktivitete per femijet deri ne moshen 6 vjecare

2023 - Early Childhood Care and Development, Education

Ky udhëzues ka për qëllim që t’i ftojë prindërit/kujdestarët dhe edukatoret e fëmijëve në botën e lojës. Pavarësisht mjedisit ku fëmija jeton dhe kushteve në institucione parashkollore, ky udhëzues siguron alternativa për ofrimin e mundësive për...

Rëndësia e Investimit në Fëmijërinë e Hershme Gjetjet nga ky studim do të përdoren për të demonstruar ndikimin pozitiv që ka pasur projekti i Save the Children Kosova/o (SCiK) në Kosovë në zhvillimin holistik të fëmijëve, si dhe në perceptimin e...

Unë kam një Ligj që më mbron

2023 - Child Protection

Unë kam një Ligj që më mbron Verzioni miqësor për fëmijët i Ligjit për mbrojtjen e fëmijës i titulluar “Unë kam një Ligj që më mbron” është krijuar për fëmijët, nga fëmijët – me ndihmën e të rriturve – me qëllim që të ndihmojë fëmijët ...

The lack of a clear framework for collection, systematization and reporting of data is a critical challenge for Centers for Social Work (CSW), the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, Labor and Transfers (MFLT) and the Kosovo Agency of...

Guidebook on Referral Process of Persons in Need of Social Services The purpose of this document is to establish a functional process of referral and cooperation between social service providers, institutions and the main public agencies...

No country is free of child poverty. Europe is one of the wealthiest regions of the world, yet it has alarming and increasing numbers of children and families living with poverty and social exclusion. This report presents the latest figures,...

Izveštaj o Klimatskim Promenama i Zaštiti Životne Sredine u Opštini S. Mitrovica Konsenzus je da je podizanje sv esti građana ključna stavka u smanjenju posledica ovih problema. Mladi kao pr vo potencijalno rešenje vide aktivnu i široku kampanju o...

Ndryshimet Që Duam T'i Shohim

2023 - Advocacy, Child Participation ...

Që nga lansimi i raportit “Zërat e Rinj” me 1 qershor 2022, ne si grupe të udhëhequra nga fëmijët kemi avokuar përmes diskutimeve dhe fushatës “Generation Hope” që politikbërësit në nivel qendror dhe lokal të prioritizojnë të drejtat e tona.

Modeli i qendrave të edukimit në fëmijërinë e hershme me bazë në komunitet Ky kuadër bazohet në 5 shtylla, në të cilat bazohen edhe ndërhyrjet e Save the Children në fushën e KZHFH. Korniza shërben si udhërrëfyes për të siguruar përmbushjen e...

Udhëzues edukativ rreth të ushqyerit në fëmijërinë e hershme

2022 - Early Childhood Care and Development, Education

Të ushqyerit në fëmijërinë e hershme është shumë i rëndësishëm sepse gjatë kësaj periudhe ndodh zhvillimi fizik, psiko-motorik dhe gjuhësor i fëmijëve. Të ushqyerit e duhur në fëmijërinë e hershme përveç se është i domosdoshëm për një zhvillim të...

Previous
Previous