Document resources

Plani Individual i Arsimit dhe Udhezuesi per hartimin e tij

Plani Individual i Arsimit dhe Udhezuesi per hartimin e tij

Plani Individual i Arsimit (PIA) është dokument zyrtar pedagogjik, i cili hartohet për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, për të cilët ekipi vlerësues komunal apo edhe ekipi në nivel institucioni ka marrë vendim për arsim me nevoja të veçanta arsimore.

Download the file

Recent photographs

Save The Children - Gjidhënia-1

Health and Nutrition

Save The Children - Gjidhënia-1

View full-size image

Latest videos

Rudina Ademi-Shala  talking about PDEP program

Rudina Ademi-Shala talking about PDEP program

Rudina Ademi-Shala the Program Development and Quality manager in Save the Children in Kosova/o talking about Positive Discipline in Everyday Parenting ...

Watch the video