Skip to main content

12 July 2023 - News

Terms of Reference (ToR) – Local consultant for the development of the Work Readiness and Life Skills training program and the delivery of training of trainers

Local consultant for the development of the Work Readiness and Life Skills training program and the delivery of training of trainers

 

Terms of Reference (ToR)

 

 1. I.          Background of Save the Children

 

Save the Children is the world's leading independent children's organization. Save the Children believes that every child deserves a future. Around the world, we work every day to provide children with a healthy start in life, opportunities to learn and protection. When crises break out, and children are the most vulnerable, we are always among the first to respond and the last to leave. We ensure that children's needs are met and that their voices are heard. We bring long-term results for millions of children, including the most difficult to reach.

We do everything we can for children - every day and in times of crisis - by transforming their lives and our shared future.

 

Our vision:A world in which every child realizes the right to survival, protection, development and participation.

Our mission:To inspire new developments in the way the world treats children and to achieve rapid and long-term changes in their lives.

Our values: Accountability, ambition, collaboration, creativity and integrity.

We are committed to ensuring that our resources are utilized as efficiently as possible, with a focus on achieving maximum impact on children.

 

 1. II.       General information about the project

 

The overall objective of the project is to empower boys and girls with disabilities in Kosovo to reach their full potential by promoting better access to quality inclusive education and employment opportunities for children and youth with disabilities. In accordance with this objective, Save the Children Kosovo (SCiK) plans to develop a training program for work readiness and life skills, which will be provided to young people with disabilities in Kosovo.

 

 1. III.    Objective

 

SCiK intends to engage a local consultant (Service Provider) to develop a training program for Work Readiness and Life Skills, as well as train a group of trainers in delivering that training program to young people with disabilities in Kosovo . This training program will be developed, among other things, on the theoretical basis of the common approach "Life Skills for Success" of Save the Children. Through training of trainers, SciK intends to create a group of local trainers coming from representative organizations of persons with disabilities in Kosovo. This will be achieved through the promotion of basic work skills, appropriate behavior, teamwork and accountability in life and work.

 

 1. IV.   Services to be provided by the Service Provider

 

 • Program development of Work Readiness and Life Skills training, including all training materials;
 • Delivery of a 5-day training of trainers for representative organizations of persons with disabilities - members of the Kosovo Disability Forum;
 • Compilation and submission of the final report on the assignment.

 

 1. V.      Experience and skills required

 

The Service Provider must have the following necessary skills and knowledge:

 • Post-graduate degree (Master's degree in inclusive education preferred) in education, special pedagogy, or a related field in the social sciences;
 • 5-7 years of work experience as a trainer, including designing training modules and delivering programs in the field of education, specifically in inclusive education and vocational training;
 • Prior experience in organizing and managing training of trainers and mentoring
 • Good communication, organizational, interactive work skills and adaptive and dynamic learning approach to ensure that learning is tailored to the needs of the participants;
 • Knowledge and skills to communicate and work with people with disabilities
 • Creative, open, motivating and open to suggestions;
 • Deadline-oriented.

 

 1. VI.    Deadline

 

The assignment must be completed during the period from 24 July until 30 November   2023  as specified in the schedule below.

 

Result Number

Result title

Description

Working days

Result date

1

Preparation of the training program

Development/adaptation of the training program, including training materials on Work Readiness and Life Skills, for young people with disabilities

10

24 July-31 August 2023

2

Preparation for the delivery of training of trainers program

Preparation of materials for the training, including the PowerPoint presentation.

2

10 September  2023

3

Delivery of the training of trainers

Providing a 5-day training to a group of participants

5

September  2023

4

Delivery of the training program and the final report on the training of trainers

Analysis of pre-training and post-training questionnaires, as well as the general training evaluation questionnaires.

Drafting of the final report on the training of trainers, including the analysis of the results from the pre-and post-training questionnaires, as well as the evaluation questionnaires.

1

30 September  2023

5

Mentoring local trainers

Visits during the training will be carried out with young people with disabilities.

4

October – November 2023

6

Submission of the final report on the assignment

Drafting the report final on engagement, including mentoring visits

1

30 November  2023

 

Total:

22

 

 

 1. VII.    Payment information

 

SCiK will reimburse the Service Provider with a gross daily fee, from which income taxes and pension contributions will be deducted and paid, in accordance with the Legislation in Kosovo.

The terms of payment shall follow the payment policy of "Save the Children International ”. All payments will be made via bank transfer within Kosovo.

The Service Provider will issue an invoice to SCiK for the fee, in accordance with the narrative reporting timeline (see submission timeline above). The final report shall be submitted no later than seven (7) days after completion of the assignment/training delivery.

 

SCiK will pay for the services in two stages, via bank transfer to the Service Provider's bank account, within fourteen (14) days:

 1. After the submission of the final report on the training of trainers and of the timesheet, as well as
 2. After submitting the final report on the overall assignment and the timesheet by the Service Provider.

 

Fees include all costs, and ongoing expenses, including travel and communication.

 

 1. VIII.                            How to apply:

 

Please apply by sending the documentation listed below to procurementkosovo@savethechildren.org.

a)        Brief proposal (one page) of the structure and methodology of the training program.

b)       Financial proposal for one working day, including the offer in the gross amount before legal deductions according to the legislation in Kosovo.

c)        Curriculum Vitae.

 

The application deadline is 17.07. 2023 until 16:30.

 

Konsulent vendor për zhvillimin e programit të trajnimit Gatishmëri për Punë dhe Shkathtësi për Jetë dhe ofrimin e trajnimit për trajnerë

 

Termat e Referencës (ToR)

 

 1. I.          Historiku i Save the Children

 

Save the Children është organizatë e pavarur lidere në botë për fëmijët. Save the Children beson se çdo fëmijë e meriton një të ardhme. Anembanë botës, ne punojmë çdo ditë për t’iu dhënë fëmijëve një fillim të shëndoshë në jetë, mundësi për të mësuar dhe mbrojtje nga lëndimi. Kur shpërthejnë kriza, dhe fëmijët janë më të cenueshmit, ne jemi gjithmonë në mesin e të parëve që reagojnë dhe të fundit që largohen. Ne sigurojmë që nevojat e fëmijëve plotësohen dhe që zëri i tyre të dëgjohet. Ne sjellim rezultate afatgjata për miliona fëmijë, duke përfshirë ato që arrihen më së vështiri.

Ne bëjmë gjithçka që duhet për fëmijët – çdo ditë dhe në kohë krize – duke  transformuar jetërat e tyre dhe të ardhmen tonë të përbashkët.

 

Vizioni ynë: Një botë në të cilën çdo fëmijë e realizon të drejtën për mbijetesë, mbrojtje, zhvillim dhe pjesëmarrje.

Misioni ynë: Të frymëzojmë zhvillime të reja në mënyrën si i trajton bota fëmijët dhe të arrijmë ndryshime të shpejta dhe afatgjata në jetën e tyre.

Vlerat tona: Llogaridhënia, ambicia, bashkëpunimi, kreativiteti dhe integriteti.

Jemi të përkushtuar të sigurojmë që resurset tona shfrytëzohen në mënyrë sa më efikase, me fokus në arritjen e ndikimit maksimal për fëmijët.

 

 1. II.       Informata të përgjithshme mbi projektin

 

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të fuqizojë djemtë dhe vajzat me aftësi të kufizuara në Kosovë për të arritur potencialin e tyre të plotë përmes promovimit të qasjes më të mirë në arsim cilësor gjithëpërfshirës dhe mundësive të punësimit për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara. Në përputhje me këtë objektiv, Save the Children Kosova (SCiK) planifikon që të zhvillojë një program trajnimi për gatishmëri për punë dhe shkathtësi për jetë, i cili do të ofrohet për të rinjtë me aftësi të kufizuara në Kosovë.

 

 1. III.    Objektivi

 

SCiK synon që të angazhoj një konsulent vendor (Ofrues Shërbimi) për zhvillimin e një programi trajnimi për Gatishmërinë për Punë dhe Shkathtësi për Jetë, si dhe trajnimin e një grupi të trajnerëve në ofrimin e atij programi trajnimi tek të rinjtë me aftësi të kufizuara në Kosovë. Ky program trajnimi do të zhvillohet, ndër tjerash, mbi bazën teorike të qasjes së përbashkët “Shkatësi Jetësore për Sukses” të Save the Children. Përmes trajnimit për trajnerë, synohet që të krijohet një grup i trajnerëve lokal që vijnë nga organizatat përfaqësuese të personave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Kjo do të arrihet përmes promovimit të shkathtësive bazë të punës, sjelljes se duhur, punës ekipore dhe përgjegjësisë në jetë dhe punë.

 

 1. IV.   Shërbimet që do t’i ofrojë Ofruesi i Shërbimit

 

 • Zhvillimi i programit të trajnimit Gatishmëri për Punë dhe Shkathtësi për Jetë, përfshirë të gjitha materialet e trajnimit;
 • Ofrimi i pese (5) ditë trajnimi për trajnerë për organizatat përfaqësuese të personave me aftësi të kufizuara – anëtare të Forumit Kosovar për Aftësinë e Kufizua;
 • Përpilimi dhe dorëzimi i raportit përfundimtar mbi angazhimin.

 

 1. V.      Përvoja dhe shkathtësitë e nevojshme

 

Ofruesi i Shërbimit duhet të ketë aftësitë dhe njohurinë të nevojshme vijuese:

 • Diplomë pasuniversitare (preferohet grada Master në fushën e arsimit gjithëpërfshirës) në edukim, pedagogji speciale, ose ndonjë fushë e ndërlidhur në shkencat shoqërore;
 • 5-7 vjet përvojë pune si trajner/e, duke përfshirë hartimin moduleve të trajimit dhe ofrimin e programeve në fushën e arsimit, me specifikë në arsimin gjithëpërfshirës dhe aftësimin profesional;
 • Përvojë paraprake në organizimin dhe menaxhimin e trajnimit për trajner dhe trajnime
 • Shkathtësi të mira komunikimi, organizative, të punës interaktive dhe qasje mësimore adaptive dhe dinamike për të siguruar që të mësuarit përshtatet nevojave të të  pjesëmarrësve;
 • Njohuri dhe shkathtësi për të komunikuar dhe punuar me personat me aftësi të kufizuara
 • Kreativ, i/e hapur, motivues dhe që pranon sugjerimet;
 • Respekton afatet kohore.

 

 1. VI.    Afatet kohore

 

Angazhimi duhet të realizohet gjatë periudhës nga 24  Korrik  - 30 Nëntor 2023, siç specifikohet në orarin më poshtë.

 

Numri i rezultatit

Tituli i rezultatit

Përshkrimi

Ditët e punës

Data e rezultatit

1

Përgatitja e programit të trajnimit

Zhvillimi / adaptimi i programit të trajnimit, përfshirë materialet e trajnimit për Gatishmërinë për Punë dhe Shkathtësi për Jetë, për të rinjtë me aftësi të kufizuara

10

24 Korrik-31Gusht 2023

2

Përgatitja për ofrimin e programit të trajnimit për trajnerë

Përgatitja  e materialeve të trajnimit, përfshirë prezantimin në power point.

2

10 shtator 2023

3

Ofrimi i programit të trajnimit për trajnerë

Ofrimi i trajnimit 5-ditor për një grup të pjesëmarrësve

5

Shtator  2023

4

Dorëzimi i programit të trajnimit dhe raportit përfundimtar mbi trajnimin për trajnerë

Analizimi i pyetësorëve para dhe pas trajnimit, si dhe ato të vlerësimit të përgjithshëm të trajnimit.

Hartimit i raportit përfundimtar mbi trajnimin për trajnerë, duke përfshirë analizën rezultateve nga pyetësorët para dhe pas trajnimit, si dhe vlerësimit të trajnimit.

1

30 Shtator  2023

5

Mentorimi i trajnëve lokal

Vizita përgjatë trajnimeve që do të realizohen me të rinjtë me aftësi të kufizuara.

4

Tetor – Nëntor 2023

6

Dorëzimi i raportit përfundimtar mbi angazhimin

Hartimit i raportit përfundimtar mbi angazhimin, përfshirë vizitat mentoruese

1

30 Nëntor  2023

 

      Gjithsej:

22

 

 

 1. VII.    Informata mbi pagesat

 

SCiK do të paguajë Ofruesin e Shërbimit me një tarifë ditore bruto, nga e cila do të zbriten dhe paguhen tatimet në të ardhura dhe kontributet pensionale, në bazë të Ligjit të Kosovës.

 

Kushtet e pagesës janë sipas politikës për pagesë të Save the Children  International. Të gjitha pagesat bëhen përmes transferit bankar brenda Kosovës.

 

Ofruesi i Shërbimit do të faturojë SCiK-në për tarifën, në përputhje me afatin kohor për raportim përfundimtar (shih afatet kohore për dorëzim më sipër). Raporti përfundimtar duhet të dorëzohet jo më vonë se shtatë (7) ditë pas përfundimit të detyrës / ofrimit të trajnimit.

 

SCiK do të paguajë për shërbimet në dy faza, përmes transferit bankar në llogarinë bankare të Ofruesit të Shërbimit, brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve: 

 1. Pas dorëzimit të raportit përfundimtar mbi trajnimin për trajnerë dhe evidencës së ditëve të punës (timesheet), si dhe
 2. Pas dorëzimit të raportit përfunditarë mbi angazhimin dhe evidencës së ditëve të punës nga Ofruesi i Shërbimit.

 

Tarifat përfshijnë të gjitha kostot, shpenzimet e vazhdueshme, duke përfshirë udhëtimet dhe komunikimin.

 

 1. VIII.                            Si të aplikoni:

 

Ju lutem të aplikoni duke dërguar dokumentacionin e listuar më poshtë në procurementkosovo@savethechildren.org.

a)        Propozim i shkurtër (një faqe) i strukturës dhe metodologjisë së programit të trajnimit.

b)       Propozim financiar për një ditë pune, duke përfshirë ofertën në shumën bruto para zbritjeve ligjore sipas ligjeslacionit në Kosovë.

c)        Curriculum Vitae.

 

Afati i fundit për aplikim është: 17.07. 2023 deri në orën 16:30.