Skip to main content

Research & Reports

Having a strong civil society in a country makes it possible for improved cooperation between the government and civil society, where the input from civil society will continue to be systematically sought and followed up by the government,...

Këshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-19

2020 - Basic Education, Child Health

Këshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-19 për kthimin e fëmijëve në çerdhe/shkolla.

Siguria në Internet gjatë COVID-19

2020 - Basic Education, Child Health

Broshura për se si të ndihemi të sigurtë në Internet gjatë COVID-19

In December 2018, Save the Children (SC) commissioned the knowledge organization International Child Development Initiatives (ICDI) to do an assessment on best practices of Family Strengthening interventions in middle-income countries. The aim is...

Instrumentet për vlerësimin pedagogjik të funksionimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.

In 2018 and 2019 Save the Children Kosovo implemented Improving Access and Quality to Early Childhood Care and Development with 1500 children. Earlier research by the Kosovo Ministry of Education, Science and Technology found that participation...

Five Minutes of Inspiration: Education, Social Integration and Development: Realizing the Rights of Children with Disabilities.

Instrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësues.

Instrumenti për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënit në fëmijërinë e hershme është zhvilluar nga Save the Children dhe është produkt i rishqyrtimit dhe ripërpilimit nga versioni origjinal i ‘Protokollit të vëzhgimit të fëmijës në...

Every Day I Learn Through Play

2019 - Basic Education

A brochure developed by Save the Children to promote the benefits of play in early childhood.